Sponsorem strony internetowej jest:

Sponsorzy

   SPONSOR TYTULARNY

  


   SPONSORZY GŁÓWNI

   

       

    

 

     

  

Sponsorzy wspierający

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   Partnerzy Programu

        Tie Break

      

         

 


    

Regulamin Klubu Kibica

Regulamin

KLUBU KIBICA

KROŚNIEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA SIATKÓWKI KARPATY KROSNO


A. Postanowienia ogólne:

 1. Klub nosi nazwę Klub Kibica Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno.
 2.  Klub Kibica Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno zwany jest dalej "Klubem".
 3.  Klub działa w porozumieniu z Klubem Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno w celu wspierania i dopingowania drużyn oraz wspierania wybranych przedsięwzięć Klubu.
 4. Klub Kibica opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków.


B. Cele i sposoby działania Klubu Kibica

 1. Promowanie drużyn Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno.
 2. Propagowanie idei wzorowego kibicowania i zachowania podczas rozgrywek.
 3. Aktywizacja młodzieży w zakresie wspierania i promowania drużyn siatkarskich.
 4. Organizacja dopingu drużyn.
 5. Organizacja wyjazdów na mecze drużyn Krośnieńskiego Stowarzyszenia SiatkówkiKarpaty Krosno.
 6. Współdziałanie z władzami Klubu oraz pomoc w organizacji oprawy zawodów i imprez sportowych oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez Klub po zaakceptowaniu przez ogół członków KK.
 7. Organizowanie spotkań celem dobrego i kulturalnego kibicowania podczas zawodów sportowych.
 8. Gromadzenie środków finansowych na działalność Klubu Kibica poprzez zbieranie składekod członków lub pozyskiwanie sponsorów.

C. Prawa i obowiązki członków Klubu Kibica

     1. Członków Klubu Kibica przyjmuje Zarząd Klubu Kibica na podstawie organizowanej rekrutacji.
     2. Członek Klubu Kibica ma prawo do:  udziału we wszystkich formach działalności Klubu Kibica,

 1. opinii i wniosków pod adresem Zarządu Klubu Kibica,
 2. bezpłatnego wstępu na mecze drużyn siatkarskich Krośnieńskiego Stowarzyszenia Siatkówki Karpaty Krosno oraz imprezy wskazane przez Klub,
 3. udziału w organizowanych wyjazdach na mecze drużyn,
 4. członek K K posiada Kartę Kibica.

    3. Członek Klubu Kibica ma obowiązek:

 1. zaopatrzenia się w akcesoria klubowe (koszulka i szalik),
 2. przestrzegania regulaminu Klubu Kibica,
 3. opłacania ustalonych składek członkowskich, stosownie do ustaleń i potrzeb,
 4. czynnego uczestnictwa w życiu Klubu Kibica,
 5. kulturalnego i godnego zachowania w czasie rozgrywek sportowych i imprez organizowanych przez Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno,
 6. wykonywania poleceń Zarządu Klubu Kibica zgodnie z regulaminem,
 7. w przypadku rezygnacji z członkostwa w K K następuje obowiązek zwrotu otrzymanej Karty Kibica,
 8. uczestnictwa w meczach, w barwach klubowych.

    4. Członkostwo w Klubie Kibica ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie Kibica,
 2. skreślenia przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek członkowskich,
 3. nie uczestniczenia w meczach,
 4. nadużywania alkoholu oraz środków psychotropowych podczas wyjazdów oraz meczy drużyn i innych imprez,
 5. wniosku innych członków (większości) Klubu Kibica, który kierowany jest do Zarządu,
 6. osoba skreślona z listy ma obowiązek zdać Kartę Kibica i nie ma prawa do kwot wpłaconych przez siebie podczas swojego członkostwa.

D. Władze Klubu Kibica

 1. Na czele Klubu Kibica stoi Zarząd.
 2. Zarząd stale współpracuje z Krośnieńskim Stowarzyszeniem Siatkówki Karpaty Krosno.
 3. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, skarbnika oraz członków.
 4. Zarząd prowadzi sprawy członkowskie.
 5. Zarząd uchwala decyzje w sprawie działalności Klubu Kibica zgodnie z regulaminem.
 6. Zarząd reprezentuje Klub Kibica na zewnątrz.
 7. Zarząd zarządza finansami Klubu Kibica.
 8. Kadencja zarządu trwa jeden sezon. Może zostać skrócona na wniosek większości członków.
 9. Wybór władz Klubu Kibica odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
 10. Każdy Członek KK ma jeden głos.

E. Zebrania członków Klubu Kibica

 1. W zebraniach uczestniczą członkowie Klubu Kibica oraz zaproszeni goście.
 2. Przebiegiem zebrania kieruje Prezes lub wyznaczona przez niego osoba.
 3. Termin i miejsce zebrań uchwala Zarząd. Zebrania odbywają się stosownie do potrzeb.
 4. Celem zebrań jest dyskusja na temat działalności Klubu Kibica i podejmowanie odpowiednich decyzji.
 5.  Decyzje o wydaleniu lub pozostawieniu w Klubie Kibica, członków, którzy złamali regulamin podejmuje zarząd KK.


F. Finanse Klubu Kibica

 1. Finanse Klubu Kibica stanowią składki członków, oraz środki pozyskane od sponsorów.
 2. Finanse Klubu Kibica przeznaczone są na oprawę meczy i sprawy klubowe.


G. Wyjazdy

 

 1. Za organizację wyjazdów na mecze drużyn odpowiedzialny jest Zarząd Klubu Kibica.
 2. Podczas wyjazdów, niepełnoletni uczestnicy zobowiązani są przedstawić zarządowi KK pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.

Sponsorzy